AKADEMİK

MATEMATİK ÖĞRENMEDE GERİBİLDİRİMİN ÖNEMİ VE "MATBEG"

Temmuz 2018
MATEMATİK ÖĞRENMEDE GERİBİLDİRİMİN ÖNEMİ VE "MATBEG"

Geçmişten günümüze kadar geri bildirim, ölçme ve değerlendirme ile birlikte öğrenim sürecinin önemli bileşenlerinden biri olmuştur. Eğim ve psikoloji alanında yaşanan gelişmeler geri bildirim kavramında da anlamsal değişikliklerine yol açmıştır. 1970 ve öncesinde geri bildirim öğrencinin hatalarının düzeltilmesi ve daha çok kişiye yönelik genel bildirimler olarak ifade edilirken, 1980'lerin sonralarından ibaren öğrenimin bir bileşeni olarak görülmeye başlamış ve “öğrenme için geri bildirim verme” anlayışı kabul edilmiştir. Tanım itibariyle,

Geribildirim: öğrenenin zihninde onaylayabildiği, üstüne eklediği, yazabildiği, tekrar yapılandırabildiği bilgidir. Bu bilgi alan bilgisi, bilişüstü bilgi, kendisi ya da yaptığı etkinliklerle (bunlar bilişsel görevler ve stratejiler olabilir) ilgili inançlarıdır (Winne & Butler, 1994).

Tanımdan da anlaşılacağı gibi geribildirim çok boyutlu bir kavramdır ve öğrenme üzerinde etkilidir. Dolayısıyla geribildirimin amacına ulaşması ve etkili olabilmesi için özen gösterilmeli, uygun araç ve yaklaşımlarla yapılmalıdır. Shute (2008) etkili ve kullanışlı bir geri bildirimin 3 ögesi olduğundan söz etmişr. Bunlar;

1- Move edici olması (buna öğrenenin ihyacı vardır),
2- Fırsatlar sağlayıcı olması (öğrenenin bir şeyi kullanması için gerekli olan) ve
3- Araçlar sunmasıdır (öğrenenin kullanabileceği ve kullanmaya istekli olduğu türden).

Bu üç ögenin ne tür bir yapı üzerinde gerçekleşrilebileceğini örneklemek için Hae ve Timperley'in (2007) çok sayıda araşrmayı inceleyerek belirği şu ifadeye bakmak yararlı olacakr.

“Geribildirimin en etkili yolu problem (task) ya da süreç hakkında yapılan geri bildirimlerdir. Araşrmaların sonuçları, sadece ürüne odaklanmanın, doğru-yanlış-eksik gibi yalın geribildirimler yapmanın öğrenmeye ve movasyona kayda değer bir etki etmediğini göstermektedir” (Hae & Timperley, 2007). Yani hataların, yanlışların tespinin yanında bunların giderilme yolları da sunulmalı, haa öğrenenlerin kendilerinin hata ya da

eksiklerini belirleyebilir olmaları sağlanmalıdır.
Nitekim Hae ve Timperley'e (2007) göre “öğrenciler etkili hata tespit becerilerini

gelişrebilirler. Hata bulma, öğrencilerin problem hakkında biraz anlayışı olması şaryla güçlü bir beceridir. Öğrenciler problemi / etkinliği tamamlamak için daha iyi stratejiler arayabilirler veya problemleri çözmek için daha fazla bilgi edinme yolları arayabilirler”. Verilen bu özet bilgileri ve ilgili literatürü dikkate alarak bizler MATBEG Uygulamalarında geri bildirimi son derece önemsiyoruz. Öğrencileri problem çözme süreçlerinde destekleyici ve yapılandırıcı geribildirimleri yapmanın yollarını belirleyip uygulamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar bu amaca yönelik olarak öncelediğimiz şeyler, move edici ve rsatlar sağlayıcı temel düzey geribildirimleri kullanmakr.

Diğer MATBEG uygulamalarında kademeli olarak geri bildirim yollarımızı da genişleterek esas itibariyle öğrencilerin problem çözme süreçlerinde içsel motivasyonları ile hata, eksik ve gelişme yollarını bulma becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. 

Hae, J.A.C. & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81-112.
Shute, V. J. (2008). Focus on formave feedback. Review of Educaonal Research, 78(1), 153-189.

Winne, P.H., & Butler, D.L. (1994). Student cognition in learning from teaching. In Husen, T. & Postlethwaite, T. (Eds.), International encyclopedia of education (2nd ed., pp. 5378-5745). Oxford, England: Pergamon.