BİZDEN HABERLER

Matematiksel Modelleme ve Uygulama Becerileri

Ekim 2019
Matematiksel Modelleme ve Uygulama Becerileri

Matematiksel Modelleme ve Uygulama Becerileri

 Matematiksel modelleme ve uygulamaları, genel anlamıyla gerçek hayat bağlamlarının yapısal özelliklerinin matematiğin sembolik diline aktarılarak çözümlenmesi, analiz edilmesi ve matematiksel kavramların gerçek hayatta kullanım alanlarının bilinmesi ile ilgilidir. Dolayısıyla matematiksel modelleme ve uygulamaları matematiksel kavramların farklı bağlamlarda anlamlandırılması, yorumlanması ve uygulanmasını gerektirir. Daha anlamlı ve etkili bir matematik eğitimi için, matematiksel modelleme ve uygulama becerilerinin önemi son yıllarda daha çok vurgulanmaktadır. Nitekim öğrencilerin matematiksel modelleme ve uygulama becerilerini geliştirmek ülkemiz de dâhil olmak üzere birçok ülkenin matematik öğretim programlarında temel hedeflerden birisidir. Bu hedefi gerçekleştirmek için nitelikli modelleme ve uygulama problemlerinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, sınıflarda doğru ve sık kullanımı önem arz etmektedir. Modelleme ve uygulama problemleri, farklı disiplinlerden bağlamlar kullanması bakımından öğrenciler ve öğretmenler için zengin öğrenme ortamları sunmaktadır.

Matematiksel modelleme ve uygulama becerileri tanımlanırken modellemenin döngüsel süreci esas alınmaktadır. Matematiksel modelleme süreci problemi anlama, matematik diline aktarma, model üzerinde çalışma, elde edilen sonuçları gerçek hayat durumunda yorumlama ve modeli doğrulama gibi aşamalardan oluşan ve bu aşamaların döngüsel olarak tekrarlanabildiği bir süreçtir. Modellemenin döngüsel sürecinde hazır matematiksel modellerin farklı bağlamlarda kullanılması, bu modellerin geliştirilmesi ve zaman zaman da yeni modellerin ortaya çıkarılması söz konusudur. Modelleme becerilerinin alanda genel olarak kabul edilen bileşenleri şunlardır:

(i)             Gerçek hayat bağlamındaki problem durumunu anlama ve sadeleştirme

(ii)           Matematiğin sembolik diline aktararak matematiksel model veya modeller elde etme,

(iii)         Elde edilen matematiksel model veya modeller üzerinde çalışarak matematiksel çözümler elde etme,

(iv)          Elde edilen matematiksel çözümleri yorumlama

(v)           Matematiksel sonuçları gerçek hayat durumu bağlamında kontrol etme, doğrulama

Matematiksel modelleme ve uygulama becerileri, matematiğin sembolik dili bilgisi, kavramsal bilgi, matematik okuryazarlığı, problem çözme ve matematiksel muhakeme gibi becerileri de kapsayan şemsiye kavram olarak düşünülebilir. Öğrencilerin matematiksel modelleme ve uygulama becerilerine yönelik ölçme-değerlendirme uygulamaları, yukarıdaki bileşenler göz önünde bulundurularak bütüncül olarak makro düzeyde yapılabildiği gibi, her bir bileşen için ayrı mikro-düzeyde de yapılabilmektedir.

 Bilim Uygulamasının matematik üst aşama uygulaması "Matematiksel Modeleme ve Uygulama Becerileri" 18 Nisan 2020 tarihinde uygulanacaktır.