AKADEMİK

Matematik Öğrenimi ve Öğretiminde Problem Çözümünün Önemi ve MATBEG

Mart 2018
Matematik Öğrenimi ve Öğretiminde Problem Çözümünün Önemi ve MATBEG

Günümüz matematik eğitim anlayışlarının hemen tümünde ulaşılmak istenen en temel hedeflerden biri yaratıcı, problem çözen ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmektir. Bu hedefe ulaşmak için pek çok eğitim modeli, yaklaşımı, ölçme sistemi geliştirilmekte ve denenmektedir.

Hangi anlayış benimsenirse benimsensin uygulamalarda merkezde olan ögenin “problem” ve “problem çözme” olduğu görülmektedir. Dolayısıyla matematik öğretiminde amaçlanan şeylerin baş sırasında öğrencilerin birer yaratıcı problem çözücü bireyler olması gelmektedir.

Bu beceriye sahip öğrenciler hem iş yaşamlarında hem de günlük yaşamlarında karşılaştıkları problemlerin üstesinden gelebilen, problemlere özgün çözümler geliştirerek söz konusu çözüm yollarını başka durumlarda da uygulayabilen kişiler olabilmektedir.

Problem çözme sadece karşılaşılan belirli bir zorluğun ya da güçlüğün üstesinden gelmek için değil yeni problemlerin oluşturulması, ileri çalışmaların yapılması ve buluşların gerçekleştirilmesi için de en temel gereksinimdir.

Bu noktada cevaplanması gereken temel sorular şunlardır;

  1.  Öğrenciler nasıl birer “yaratıcı problem çözücü” olabilirler?
  2.  Onların bu becerileri nasıl geliştirilebilir?

Bu sorulara verilebilecek tek bir cevap yoktur. Ancak ortak ve genel kabul gören yaygın bir anlayışın varlığından söz etmek mümkündür. Bu anlayışa göre yapılacak şey, öğrencileri pek çok problem türü ile farklı ortam ve zamanlarda yeterinde karşı karşıya getirmek, onları problem çözme süreçlerinde desteklemek ve bu tür uygulamaları düzenli olarak uygun zaman ve ortamlarda tekrarlamaktır.

Bu noktada problemin genel bir tanımı yapmak yararlı olacaktır. Problem, zor olan ya da çok fazla işlem gerektiren soru türü değildir. Problem bireyin karşılaştığı bir zorluk/ güçlük durumu olup, bu zorluğun üstesinde gelebilmek için daha önce bildiği yolların yeterli olmadığı, belli bir noktada ya da adımda yeni, özgün bir düşünceyi gerektiren soru türleridir. Dolayısıyla problem tanımı itibariyle çözücüleri zihinsel olarak geliştiren durumları ifade etmektedir.

Yaşamda ve bilim alanında çok sayıda ve türde problem bulunmaktadır. Dolayısıyla matematik öğrenirken de farklı ve çeşitli problem türleri ile uğraşmak ve onları çözmek için yaklaşım ve stratejiler geliştirmek gerekmektedir.

Öğrencilerin problem çözmeyi öğrenmesi ve bu alanda beceriler kazanabilmesi için doğru planlamaların yapılması ve nitelikli uygulamaların gerçekleştirilmesi son derece önemlidir.

Problemler;

  • Öğrencilerin yarış ortamında olmadıkları,
  • Puanlama ve not alma kaygısı altında kalmadıkları,
  • Ölçümlerin sadece sıralama yapma ya da derecelendirme amacı taşımadığı,
  • Geribildirimlerin öğrencileri başkaları ya da tüm kitle ile kıyaslama yapısında değil kendisinin gelişimi/ ilerleyişini içerdiği,
  • Değerlendirilen şeyin bilgi değil daha çok becerilerin olduğu formatlarda uygulanması gerekmektedir.

Ancak bu yolla problem çözme, hem okul matematiğinin hem de yaşamın doğal bir parçası olabilir.

Bu düşünceden ve yukarıdaki açıklamalar hareketle, eksikliği hissedilerek ülkemizdeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin matematiksel problem çözme becerilerinin belirlenmesi ve geliştirilmesine katkı sağlamak; öğrenci, öğretmen ve velilerimizi desteklemek amacıyla, tamamen özgün, yapı ve içerik açısından benzersiz olan MATBEG (Matematiksel Becerileri Geliştirme) UYGULAMASI geliştirilmiştir.