Sık Sorulan Sorular

MATBEG, öğrencilerin birer “yaratıcı problem çözücü” olmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen ve içerisinde her sınıf düzeyine göre ayrı ayrı, farklı türde ve sayıda sıra-dışı problemlerin bulunduğu, ilk ve ortaokul düzeyi için geliştirilmiş bir uygulamadır.

MATBEG yılda 1 kez yapılmaktadır. Her yıl uygulama Şubat ayında gerçekleştirilir.

Her iki uygulama da ilkokul 4 ve ortaokul 5-6-7 ve 8. sınıflar düzeyinde ayrı ayrı yapılmaktadır. Sınıf düzeylerine bağlı olarak öğrencilerden bir uygulamada 12 ile 16 adet problemi çözmeleri beklenmektedir.

MATBEG öğrencinin bulunduğu okullarda, okul yönetimi tarafından belirlenen kişilerce uygulanır.

Uygulama belirlenen tarihlerde öğrencilerin isimlerine göre etiketlenerek okullarına gönderilen kitapçıklar ile yapılır. Her öğrenciye uygulamada bir adet kitapçık ve onun yanında kendisine hediye edilen boya kalemleri seti ve bir aparat verilir. Öğrencilerden uygulama esnasında bazı problemlerin çözümü için boya kalemlerini ve aparatı kullanmaları istenir. Problem çözme sürecinde boyama yapmanın ve bir aparat kullanmanın olduğu tek uygulama MATBEG dir.

MATBEG de yer alan problemlerin hiç biri “çoktan seçmeli test tipinde” değildir. MATBEG’deki problemler tek bir doğru cevabın 4 ya da 5 seçeneğe bağlı olarak sorgulandığı yapıda değildir.

Bunun aksine MATBEG problemleri, öğrencilerin test, ders ve yardımcı ders kitaplarında, internet sitelerinde ve pek çok ulusal ve uluslararası sınavda / yarışmada karşılaşmadıkları bizim sıra-dışı olarak adlandırdığımız problemlerdir.

MATBEG problemleri 4 temel matematiksel beceri alanına göre geliştirilir. Bunlar;

 1. Mantıksal akıl yürütme
 2. Strateji geliştirme,
 3. Şekil becerisi
 4. İşlem becerisidir.

 1. Mantıksal akıl yürütme
 2. Strateji geliştirme,
 3. Şekil becerisi
 4. İşlem becerisidir.

Her bir problemin ölçmeyi hedeflediği bir ya da daha fazla beceri alanı bulunur. Kimi problemlerimiz özellikle 2 ya da daha fazla beceri alanını hedefler ve bu tür problemler üst düzey olarak nitelendirilir. MATBEG’deki hedef beceri alanları belirli periyotlarda genişletilmektedir.

Problemler zorluk-kolaylık düzeyine göre değil içerdiği beceri düzeyi, beceri sayısı ve çözüm stratejilerine göre sınıflandırılır.

MATBEG de yer verdiğimiz problemler;

 • Kısa ve tek cevaplı problemler
 • Rutin olmayan, sezgisel problemler
 • Açık-uçlu problemler
 • Aşamalı düşünce yapılandıran problemler
 • Boyama ya da çizim gerektiren problemler
 • Bir aparat / araç üzerinde kurgulanmış ve çözüm için bu aparatın kullanıldığı problemler
 • Tahmin, tercih ve yorumlama gerektiren problemlerdir

Problemler yapısal olarak “kelime problemleri, görsel problemler, kısa hikâyeye dayalı problemler, araçsal problemler ve karma” olarak sınıflandırılmaktadır.

MATBEG problemleri ülkemizde uygulanan matematik öğretim programlarındaki konular ve kazanımlar dikkate alınarak geliştirilmektedir. Ancak tüm problemlerimizin hedef alanı doğrudan öğretim programındaki kazanımlarla sınırlı değildir. Yani öğretim programımızda bulunmayan ancak gerekli olduğuna inandığımız başka kazanımları da içeren problemler bulunmaktadır.

MATBEG problemlerinde odakta olan şey doğru ve zengin bağlamlarda kurgulama yapmak, gerçek yaşamla, bilimsel alanlarla ve matematik konu ve kavramları arasında zengin ilişkilendirmeler yapmak ve mutlaka en az bir beceri alanını hedef almaktır.

Problemlerin çözümlerini kendileri yapar, yazar ve açıklar. Böylece sıra-dışı problemleri tanır, öğrenir ve çözümlerine kafa yormaya başlarlar.

Öğrencilerin kendisi, öğretmeleri ve aileleri sadece MATBEG’de matematiksel becerilerine yönelik bir analiz görebilir ve geri bildirim alırlar.

Öğrenciler yarışmak için değil sadece kendilerini geliştirmek ve problem çözme yeteneği kazanmak için çabalarlar.

Öğrenciler tek bir amaç için zaman harcarlar, problem çözmek. Ve bunu bolca düşünerek, zihinsel olarak kademeli şekilde zorlanarak ama aynı zamanda eğlenerek ve keşfederek yaparlar.

MATBEG’de az sayıda doğru yapmak öğrenciyi başarısız ya da daha az başarılı yapmaz sadece daha iyi problem çözücü olmak için yönlendirir ve teşvik eder. Dolayısıyla MATBEG’e katılmak öğrencinin salt kendisi için yaptığı bir matematiksel eylemdir.

MATBEG özgün bir formattır ve tamamen ülkemizde ve kendi insanımızın çabası ile geliştirilmiştir. Başka bir ülkeden isim ya da format kullanım hakkı alınarak uygulanmamaktadır. Amacı yerelden evrensele ulaşan özgün bir yapı ve değer oluşturmaktır.

MATBEG okullardaki yazılı sınavlar, deneme sınavları ya da ulusal ve uluslararası sınav, yarışma vb faaliyetlerin içerik ve ölçme-değerlendirme anlayışlarından farklı bir anlayış içerir.

MATBEG de öğrencilerin cevapları tek tek ve bütüncül olarak değerlendirilir.

Öğrencilerin çözüm analizleri yapılarak matematiksel beceri düzeyleri belirlenir ve becerilerin geliştirilmesi için kendilerine destekleyici geri bildirim verilir.

MATBEG’e katılan öğrenciler bir eleme, sıralama, seçme ya da yerleştirme amacıyla ölçülmez, aksine her öğrenci kendi bilgi, beceri ve problem çözme durumuna göre ele alınır ve geri bildirim alır. Yani önemli olan birinci, ikinci olmak değil matematiksel becerilere sahip olmak ve problem çözme yeteneği kazanarak bunu her yeni uygulamada geliştirmektir.

Dolayısıyla bireysel bazda “başarı-başarısızlık” değil “durağanlık, yavaş gelişim, hızlı gelişim, üst düzey gelişim” gösteren ayrımlar vardır.

Problemler çoktan seçmeli yapıda olmadığı için cevaplama sürecinde şans faktörü yoktur.

Öğrenciler esas olarak doğru-yanlış sayılarına göre değil çözüm yolu ve yaklaşımlarına göre ağırlıklı puanlama anahtarları kullanılarak değerlendirilirler. Yani bir problemi çözen iki farklı öğrenci çözüm stratejisine göre iki ayrı puan alabilir.

Problemlerin çözümünde öğrencilerden sadece problemin sonucunu bulması değil, çözüm yolunu ve akıl yürütme şeklini açıklamaları da istenir. Böylece bireysel ve genel kitle açısından daha sağlıklı, derinlemesine ve gelişimsel bir analiz yapılabilmektedir.

MATBEG’in çekirdek ekibi alanında uzman 8-10 kişiden oluşmaktadır. Çekirdek ekibin görevi formatı geliştirmek, temel problem türlerini, beceri alanlarını, uygulama esaslarını, yıllık takvimi belirlemek ve özgün problemleri geliştirmektir. Çekirdek ekipte akademisyenler ve öğretmenler bulunmaktadır. İki grupta da hem matematik eğitimcileri hem de ölçme-değerlendirme uzmanları vardır.

Çekirdek ekip dışında yine dönemsel olarak 15-20 kişilik bir danışma grubu bulunmaktadır. Bu grupta da yine akademisyenler ve öğretmenler yer almaktadır. Bu grubun görevi özgün problemler üretmek, çoklu analizler yapmak (çözüm yolları, düzeye uygunluk, yapılabilirlik, beceri alanları, anlaşılırlık vb) ve dönüt vermektir. Ayrıca cevap kitapçıklarının okunması da ağırlıklı olarak bu grup tarafından yapılmaktadır.

MATBEG’e katılan öğrenciler karnelerinde 2 grup geri bildirim görmektedirler. Birinci grup geri bildirimlerde öğrencinin yaptığı hatalar (dikkat edilmesi gereken noktalar) bulunur. Bu gruptaki geri bildirimler MATIE adı verilen çizgi karakterin farklı görsel çizimleri ile verilmektedir. Örneğin öğrencilerin çözümünde işlem hatası ya da dikkatsizliği varsa her iki durum için de karnede iki farklı Matie karakteri bulunur.

İkinci grup geri bildirimde öğrencilerin hatalarına, kullanması gereken stratejilere ve çok adımlı problemlerdeki çözümlere ilişkin yaklaşımlar ve strateji geliştirme önerileri bulunmaktadır. Uygulama sonrasında yapılan geri bildirimler de ilk defa MATBEG ekibinin kullandığı yöntemlerden biridir.

Amacımız öğrencilerimizin problem çözme stratejilerini kavraması, mümkünse kendilerinin de stratejiler geliştirmesinin yollarını sezmesi ve görsel geri bildirimler ile kalıcılığın sağlanmasıdır.

MATBEG’e katılmak için kayit.matbeg.net adresine gitmeniz yeterlidir.

MATBEG yılda 1 kez uygulanmaktadır. Uygulama Şubat ayında yapılmaktadır. Uygulama için de belirlenen uygulama tarihten bir, bir buçuk ay önce MATBEG web sitesi üzerinden kayıt sayfaları açılmaktır. Uygulama yapıldıktan sonra kitapçıklar MATBEG merkezine getirilerek danışma grubundaki uzman kişilerce MATBEG çekirdek ekibi tarafından geliştirilen puanlama anahtarlarına göre puanlanmaktadır. Puanlama ve analiz sonuçları bilgisayar programına girilerek karneler hazırlanmakta ve bireysel geri bildirim notları oluşturulmaktadır. Bu süreç tamamlandıktan sonra sonuçlar web sitesi ve e-postalar yoluyla ilan edilmekte ve öğrencilerimize e-karneleri verilmektedir.

MATBEG ekipleri her yapılan uygulamadan sonra öğrencilerden ve öğretmenlerden yazılı görüşler almaktadır. Ayrıca web sitesi ve sosyal medya kanalları ile de bizlere ulaşan çok sayıda öneri ve talep olmaktadır. Başta öğrencilerimizin görüşleri olmak üzere her düşünce ve öneri tarafımızca değerlendirilmektedir.

Önceki uygulamalar sonrasında yapılan değerlendirmeler bizleri bir dizi yeni çalışma alanına yöneltmiştir.

Öğrencilerimiz daha fazla MATBEG problemi ile karşılaşmak istediklerini, aparat (onlar oyuncak olarak adlandırıyor) ve boyama sorularının her uygulamada devam etmesini ve sayısının arttırılmasını istemektedir. Okullarında da benzer problemlerle karşılaşmak istediklerini ya da boş zamanlarında bu tür problemleri çözmekten zevk alacaklarını belirtmişlerdir (örnek öğrenci talepleri). Bu taleplerin çok sayıda olması sebebiyle 2018 yaz aylarında MATBEG Çalışma Kitapçıklarının çıkarılması planlanmaktadır. Çekirdek ekibimiz çizme, boyama ve farklı aparatların kullanıldığı soru gruplarını tasarlamaya başlamıştır ve çalışma kitaplarına yönelik bir problem bankası oluşturmaya gayret etmektedir.

Öğretmenlerimiz tarafından en çok talep edilen husus hem MATBEG hem de diğer kategorilerdeki farklı uygulamalara (özellikle açık uçlu problem yazımı ve puanlanmasını içeren) yönelik “Problem Yazma” eğitimleri olmuştur. Bu eğitimleri hem okul bünyesinde kurumlara özel hem de sertifika eğitimleri şeklinde talep eden kişiler bulunmaktadır. Bu ihtiyaca binaen MATBEG çekirdek ekibi matematik öğretmenlerine yönelik “MATBEG Mesleki Gelişim Programı” adı altında kısa süreli (2-4 gün süren) bir eğitim programı geliştirmiştir. Söz konusu program şu ana kadar 3 adet kurumda, matematik öğretmenleri zümrelerine yönelik kuruma özel yapıda gerçekleştirilmiştir (eğitimler hakkında ek bilgi). Yaz aylarında özellikle öğretmen seminer haftalarında da sertifika programlarının yapılması için planlamalar yapılmaktadır.

Bir diğer talep grubu katılımcı sayısının daha fazla tutulması yönündedir. Her uygulamada kontenjan belirli oranlarda arttırılmaktadır. Ancak problemlerin nesnel ve sağlıklı şekilde puanlanabilmesi ve analiz edilmesi için katılımcı sayısının kademeli olarak arttırılması tercih edilmektedir. Katılımcı sayısının çok daha fazla olabilmesini sağlayabilmek ancak bunu yaparken belirlediğimiz temel ilkelerimize (özgünlük, nesnellik ve bireysel analizlerin nitelikli şekilde yapılabilmesi gibi) göre hareket etmek için sıfırdan bir MATBEG Yazılımı geliştirilmeye çalışılmaktadır. Ancak bu süreç tamamlandığında katılımcı sayısında daha radikal artışlar yapılabilecektir.

Planlarımız arasında olan diğer iki çalışma alanı ise

 1. MATBEG’e yönelik AR-GE çalışmalarının akademik düzeyde daha sistematik ve daha fazla sayıda yapılmasını sağlamak;
 2. MATBEG Uygulamasını uluslararası düzeye çıkarmaktır. Her iki alan için de çalışmalarımız ve girişimlerimiz sürmektedir.

Evet uygulama ücretli bir uygulama olup erken kayıt döneminde öğrenci başı ücret 25₺, diğer dönemler için 30₺'dır.

Uygulamaya veliler, öğretmenler ve okul idarecileri başvurabilmektedir. Bireysel-Veli kaydı 1 Ekim 2018 tarihinde açılacaktır.

Yıllık uygulama takviminde 2019 Yılında uygulama 1 kere düzenlenecek olup 18-22 Şubat 2019 tarih aralığında düzenlenecektir